ศิลปะตะวันตก

ศิลปะตะวันตก หมายถึง ศิลปกรรมของกลุ่มประเทศในยุโรป (ปัจจุบันรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย) มีรากฐานมาจากศิลปะของอียิปต์ และกรีก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุคโบราณของโลก และพัฒนาขึ้นมาภายใต้อิทธิพลของคริสต์ศาสนา เป็นต้นแบบของศิลปะสากลในปัจจุบัน

ศิลปะตะวันตกได้มีอิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรมแทบทุกมุมโลกไม่เว้นแม้โลกตะวันออกเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อดีตในยุคที่เริ่มมีการติดต่อ ค้าขายทางเรือเป็นต้นมา ศิลปะตะวันตกก็ได้ถูกเผยแพร่มาด้วย โดยเริ่มแรกก็เข้ามาผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมของท้องถิ่นนั้นจวบจนปัจจุบันในยุคที่ทั่วทุกมุมโลกถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ความก้าวหน้าด้านการขนส่งและเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ศิลปะและวัฒนธรรมตะวันตกถูกแจกจ่ายอย่างรวดเร็วไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทวีปเอเชีย

 ประวัติศาสตร์ของยุโรปแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้เป็น 4 ยุค คือ
1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Pre-Historic)

2. ยุคโบราณ (Ancient Age)


3. ยุคกลาง (Middle Age)


4. ยุคใหม่ (Modern Age)

Advertisements